Bisbita Arbóreo | Bisbita Pratense | Elanio Común | Paloma Torcaz | Petirrojo Europeo | ...
Elanio común / Elano urdina / Black-winged kite
Elanus caeruleus
Orio-Motondo 04/11/2018
Paloma torcaz / Pagausoa / Common wood pigeon
Columba palumbus
Orio 04/11/2018
Bisbita pratense / Negu txirta / Meadow pipit
Anthus pratensis
Orio-Motondo 04/11/2018
Bisbita arbóreo / Uda txirta / Tree pipit
Anthus trivialis
Orio 21/10/2018
Petirrojo europeo / Txantxangorria / European robin
Erithacus rubecula
Orio 04/11/2018