Bisbita Arbóreo | Bisbita Pratense | Elanio Común | Paloma Torcaz | Petirrojo Europeo | ...
Elanio común / Elano urdina / Black-winged kite
(Elanus caeruleus) Orio-Motondo 04/11/2018.
Paloma torcaz / Pagausoa / Common wood pigeon
(Columba palumbus) Orio 04/11/2018.
Bisbita pratense / Negu txirta / Meadow pipit
(Anthus pratensis) Orio-Motondo 04/11/2018.
Bisbita arbóreo / Uda txirta / Tree pipit
(Anthus trivialis) Orio 21/10/2018.
Petirrojo europeo / Txantxangorria / European robin
(Erithacus rubecula) Orio 04/11/2018.